pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang
仲有唔夠一個星期就係聖誕節,相信大家都忙於四出買禮物,準備出席連串狂歡派對……

喺普天同慶嘅聖誕佳節,為咗令住院病童,感受節日氣氛同埋 社會人士關懷,Lifewire義工團隊將於聖誕節當日去大口環根德公爵夫人兒童醫院探訪住院病童,一齊玩遊戲、唱歌、派禮物

呢排我哋都忙緊搜尋活動當日嘅聖誕飾物、氣球等等,最重要係響公司四出貼"尋人"通告 ,叫多啲同事一齊嚟參加呢個咁有意義嘅聖誕活動。話時話,想報名參加探訪活動,就快啲聯絡我哋。
View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.