pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

【童Sing唱 賀鼠年! 】

👏🏻齊鼓掌!
今鋪真係唔使「有請小鳳姐」,就由Lifewire幾位病童用熱烈歌聲祝賀大家 
鼠年喜氣洋洋 
大人細路都「鼠」來運到!🧧
即睇賀歲短片,同一眾QQ病童「熱烈地彈琴 熱烈地唱」喇!
💝睇到尾 有彩蛋🤣🤣🤣

#鼠年 #喜氣洋洋 #有請小鳳姐 #鼠年行大運
View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.